Կազմակերպություն

Գանձապետարանում Դեպոզիտար ծառայությունների գծով մասնագետ

Գանձապետարան

Երևան 

Բարձրագույն 

1-3 տարի 

1. Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն, 2. Արժեթղթերի հաշվարկային համակարգի ծառայությունների միջնորդավորման համար մասնագիտական որակավորման վկայական Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի կողմից տրամադրված * Ռեեստրի վարման ծառայության միջնորդավորման վկայական * Պահառության ծառայության միջնորդավորման վկայական * ԿՇՀՀԱ կողմից մատուցվող ծառայությունների վկայական Առնվազն 2-3 տարվա աշխատանքային փորձ Հաշվի Օպերատոր հանդիսացող կազմակերպությունում, Դեպոզիտարիայի Կանոնների իմացություն, սակագների իմացություն և DEPEND համակարգի վարժ տիրապետում Nasdaq OMX-Արմենիայի Կանոնների իմացություն Հայերեն լեզվի տիրապետում (գերազանց), Ռուսերեն լեզվի տիրապետում` հաշվետվությունների կազմման և հաճախորդների հետ բացատրման նպատակով (լավ), Այլ օտար լեզուների տիրապետում (ցանկալի է), Համակարգչով աշխատելու հմտություն (MS Office)  

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

1. Թողարկողի ռեեստրի վարման պայմանագրի կնքում և վերակնքում 2. Արժեթղթերի տեղաբաշխմամբ պայմանավորված գործառնություններ 3. Կորպորատիվ գործողությունների հետ կապված գործառնություններ 4. Պահառուական գործառույթ, արժեթղթերի հաշվի բացում, տվյալների փոփոխություն և համաձայն ՀԿԴ կանոնակարգի հաշվետիրոջը մատուցվող այլծառայություններ 5. Արժեթղթերի փոխանցմամբ պայմանավորված գործառնություններ 6. Արժեթղթերի գրավի իրավունքի գրանցում և գրավադրման դադարեցում 7. Առկա հաշվետերերի հաշիվների ՓԼԱՖ մոնիտորինգ 8. Արժեթղթերի և դրամական միջոցների փոխանցման հետ կապված այլ գործառնություններ DEPEND համակարգով: Թիմում աշխատելու հմտություն, պատասխանատվության զգացում, զգոնություն, արագագործություն, շփման և բանակցելու զարգացած ունակություններ, լարված իրավիճակում պրոբլեմներ լուծելու ունակություն:  

Թեկնածուներին խնդրում ենք. ուղարկել իրենց ռեզյումեն (նկարով, ցանկալի է ռուսերեն) [email protected] հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են: 

Առաջին փուլում իրականացվում է անձնական տվյալների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի: 

2018-06-03

Դիտում` 1128
( Տեղադր.՝ 2018-05-22)

iTel
Mediamax
Sport
Bravo