Կազմակերպություն

Ռիսկերի կառավարման բաժնի մասնագետ

Ռազմավարության և Ռիսկերի կառավարման վարչություն

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

1-3 տարի 

Տեխնիկական հմտություններ

անհրաժեշտ` MS Excel, MS Word

հետևյալ բնագավառներում գիտելիքները կդիտվեն որպես առավելություն.

• Տվյալների բազաների հետ աշխատանք, օր՝. Access:

• Վիճակագրական վերլուծությունների և մաթեմատիկական կիրառական ծրագրային փաթեթներ, օր՝. EViews, SPSS:

• VBA ծրագրավորման լեզու:

Լեզվի իմացություն

Հայերեն՝ գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն (գրականությունից ազատ օգտվելու մակարդակ)


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Բանկի ռիսկերի գնահատման և կառավարման տնտեսամաթեմատիկական մոդելների համար անհրաժեշտ վիճակագրական տվյալների բազաների հավաքագրման աշխատանքների իրականացում,

• Վարկային, տոկոսադրույքի փոփոխման, արտարժութային, իրացվելիության, գործառնական և այլ ռիսկերի գնահատման և կառավարման մոդելների պարբերական հաշվարկների իրականացում,

• Ըստ ռիսկատեսակների` Բանկի կրած կորուստների վիճակագրական տվյալների բազաների հավաքագրում, պատճառահետե-վանքային վերլուծություն,

• Շուկայական միտումների բացահայտման նպատակով տոկոսադրույքների վերաբերյալ տվյալների բազաների հավաքագրման աշխատանքների իրականացում,

• Բանկի հետ համագործակցող ոչ ռեզիդենտ բանկերի և անհրաժեշտության դեպքում նաև ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների վարկանիշերի օրական թարմացում և փոփոխությունների դեպքում տեղեկատվության տրամադրում Հաշվապահական հաշվառման վարչությանը,

• Բանկի համախառն ռիսկի գնահատման համար անհրաժեշտ տվյալների բազաների հավաքագրում:

• հավանականությունների տեսություն

• էկոնոմետրիկա

• տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորում

հետևյալ բնագավառներում գիտելիքները կդիտվեն որպես առավելություն.

• ֆինանսներ և բանկային գործ,

• ռիսկերի կառավարում,

• բանկային օրենսդրություն,

• մակրոտնտեսագիտություն,

• միկրոտնտեսագիտություն:

 

Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով` պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:

Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները:

Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին/)

 

Բարձրագույն տնտեսագիտական, մաթեմատիկական (ցանկալի է տնտեսամաթեմատիկական մասնագիտացմամբ)

 

2022-05-20

Դիտում` 1022
( Տեղադր.՝ 2022-01-21)

Banks.am


Smartclick.ai