Կազմակերպություն

Գործառնությունների և ձևակերպումների բաժնի մասնագետ

Գործառնությունների և ձևակերպումների բաժին

Երևան 

Բարձրագույն 

Ցանկալի է 

• բարձրագույն /ցանկալի է ֆինանսական/,

• հանձնարարված առաջադրանքները ժամանակին և պատշաճ որակով կատարելու ունակություն,

• վերլուծելու ունակություն,

• կազմակերպելու և առաջնորդելու ունակություն,

• թիմային աշխատանքի հմտություններ,

• վարկային գործ /խորացված/,

• գործավարության կազմակերպման հիմունքեր,

• գործարար շփման վարվելակերպ,

• աշխատանքի պահպանության, անվտանգության տեխնիկայի կանոններ և նորմեր,

• MS Office, AS Bank, Internet փորձառու օգտագործող, Հայերենի, Ռուսերենի - ազատ տիրապետում, Անգլերենը – ցանկալի է:


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (8 ժամ, սկիզբը` ազատ) 

 Հաճախորդների վերաբերյալ տվյալների, վարկերի վերաբերյալ տեղեկությունների և տեղեկատվության մուտքագրում ՀԾ-Բանկ համակարգ,

 Վարկային, գրավի, երաշխավորության պայմանագրերի/համաձայնագրերի, արբիտրաժային համաձայնությունների (այսուհետ` Պայմանագրեր) պատրաստում,

 Հաճախորդների մասին տեղեկությունների տրամադրում Ընկերության այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատողներին,

 ՀԾ-Բանկ համակարգում սև ցուցակի վարում,

 Վարկանշման աշխատատեղի, հայտերի մերժումների հաշվառում,

 ՀԾ-Բանկ համակարգում վարկերին վերաբերվող ժամկետների (ապահովագրություն, մոնիթորինգ, սուբսիդիա և այլն) խմբագրում,

 ՀԾ-Բանկ համակարգում վարկի տրամադրման/մարման կարգադրության ձևավորում, անհրաժեշտ կապի ապահովում հաշվապահական հաշվառման բաժնի հետ,

 ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյից, Նորք տեղեկատվական կենտրոնից, այլ պետական մարմիններից (ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ, ՃՈ, Ռեգիստր և այլն) հարցումների իրականացում,

 Հաճախորդների կողմից պահանջվող տեղեկանքների պատրաստում և տրամադրում (թույլտվություններ, պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկանքներ, արգելանքից ազատման գրություններ և այլն):

 Վարկատեսակից կախված ապահովագրության պայմանագրի կազմում,

 ՀԾ-Բանկ համակարգում վերաֆինանսավորված հայտերի հետ կապված համապատասխան խմբագրումների իրականացում,

 ՀԾ-Բանկ համակարգում դաշտերի խմբագրում, պայմանների վերանայում,

 Գործառնությունների և ձևակերպումների բաժնի այլ աշխատողի կողմից ստեղծված Պայմանագրերի/համաձայնագրերի, ՀԾ բանկ համակարգում կատարված ծրագրային ձևակերպումների, մուտքագրված տվյալների, տեղեկանքների,գրությունների և այլ փաստաթղթերի ստուգում,

 Իրականացնում է շարժական գույքի գրավի առարկաների վերաբերյալ սահմանափակումների վերաբերյալ հարցում, պետական գրանցում, արգելանքից և գրավից ազատում, եթե նման հնարավորություն տեխնիկապես առկա է: Հակառակ դեպքում Ընկերության կողմից լիազորված անձը համապատասխան պետական կառույցում կատարում է պետական գրացում:

 Հաճախորդների վերաբերյալ հաշվետվությունների պատրաստման գործընթացին մասնակցում, անհրաժեշտության դեպքում, Բաժնի ղեկավարի հետ Ընկերության ղեկավարության համար հաշվետվությունների պատրաստում,

 Վարկային փաթեթում ընդգրկված փաստաթղթերի որոշակի տվյալների ստուգում,

 Անմիջական ղեկավարի հանձնարարությամբ Բաժնի փաստաթղթերի արխիվացման և ոչնչացման գործընթացի կազմակերպում:


 

Համապատասխան որակավորում ունեցող անձանց խնդրում ենք իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) հայերեն լեզվով ներկայացնել ՀՀ, ք.Երևան 0033, Կալենցի 11 կամ ուղարկել էլեկտրոնային փոստով՝ Аnahit.Мanukyan@kamurj.am՝ հստակ նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են: 

 

 

2022-12-21

Դիտում` 897
( Տեղադր.՝ 2022-10-26)

Banks.am


Smartclick.ai