Կազմակերպություն

Ավագ իրավախորհրդատու

Իրավաբանական ծառայություն

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

3-5 տարի 

• Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն (դիպլոմավորված իրավաբան, մագիստրոսի կոչումը ցանկալի է և կդիտարկվի որպես առավելություն).

• Երեք տարվա մասնագիտական փորձ որպես իրավախորհրդատու, որից առնվազն երկու տարվա մասնագիտական փորձ ֆինանսական կազմակերպություններում.

• Վերլուծական ունակություններ.

• Բանկային գործունեությունը կարգավորող օրենսդրական և նորմատիվ իրավական ակտերի իմացություն.

• Քաղաքացիական, աշխատանքային, կորպորատիվ իրավունքի գերազանց իմացություն.

• Արագ կողմնորոշվելու, սթրեսային իրավիճակներում զգոնությունը չկորցնելու և որոշումներ կայացնելու ունակություններ.

• Հայերեն (գերազանց), ռուսերեն (լավ), անգլերեն (լավ).

• MS office իմացություն.

• Բանակցություններ վարելու ունակություններ, սկզբունքայնություն և օբյեկտիվություն.

• Հաճախորդների և գործընկերների հետ շփվելու էթիկա.

• Թիմային աշխատանք.

 

Պայմանագրային

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Իրականացնում է իրավաբանական անձ և ԱՁ հաճախորդների վարկի, գրավի, երաշխավորության, երաշխիքի, ֆակտորինգի, ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի), ինչպես նաև Բանկի պահանջի զիջման (ցեսիայի) իրավաբանական սպասարկում, այդ թվում` դրանց հետ կապված իրավաբանական փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, որի վերաբերյալ տալիս է իրավական եզրակացություն.

• Պատրաստում, փոփոխում և լրամշակում է վերոնշյալ վարկային գործիքների հետ կապված պայմանագրերի օրինակելի ձևերը (ներառյալ` ապահովման միջոցների պայմանագրերը).

• Պատրաստում/ստուգում է ոչ ստանդարտ պայմանագրեր և  հաճախորդներին ուղարկվող տարատեսակ ոչ ստանդարտ ծանուցումներ.

• Մշակում է ավանդային և բանկային հաշվի բացման պայմանագրերի, բանկային քարտերի սպասարկման պայմանագրերի օրինակելի ձևերը, դրանցում փոփոխությունները/լրացումները.

• Տրամադրում է Բանկի մասնաճյուղերին և կառուցվածքային ստորաբաժանումներին խորհրդատվություն.

• Պատրաստում/ստուգում և տրամադրում է լիազորագրեր Բանկի մասնաճյուղերին և կառուցվածքային ստորաբաժանումներին.

• Ներկայացնում է Բանկի շահերը նոտարական գրասենյակում, ՀՀ Անշարժ գույքի կադաստրում, պետական և ոչ պետական մարմիններում և կազմակերպություններում.

• Ուսումնասիրում է վարկային հայտերը, կատարում է իրավաբանական փորձաքննություն և տալիս է եզրակացություն.

• Իրականացնում է վարկի, գրավի, երաշխավորության, երաշխիքի, ֆակտորինգի, ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) պայմանագրերի իրավաբանական սպասարկում.

• Բանկի վարկավորման գործընթացում ցուցաբերում է իրավաբանական օգնություն` ուսումնասիրում է վարկային գործարքների հերթական փոփոխությունները և դրանց հետ կապված փաստաթղթերի փաթեթը, որի վերաբերյալ տալիս է եզրակացություն.

• Պատրաստում է վերոնշյալ գործարքների վերաբերյալ և դրանց հետ կապված տիպային պայմանագրերի օրինակները (ապահովում հանդիսացող-գրավ, երաշխավորություն և այլն).

• Բանկի վրա ազդող իրավական ռիսկերի բացահայտում, ամփոփում, վերլուծում և համապատասխան կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների նախագծերի առաջարկում.

• Բանկի ընթացիկ գործունեությանը իրավաբանական բնույթի ծառայությունների մատուցում և նմանատիպ աշխատանքների իրականացում.

• ՀՀ օրենքների, Կառավարության որոշումների, ՀՀ կենտրոնական բանկի իրավական ակտերի և Բանկի ներքին իրավական ակտերի կիրառման ապահովում.

• ՀՀ գործող օրենքների և իրավական ակտերի ոչ պաշտոնական պարզաբանումների, եզրակացությունների, առաջարկությունների տրամադրում.

• Բանկի կառավարման մարմինների կողմից ընդունվող և ներկայացված ներքին իրավական ակտերի համապատասխանեցումը ՀՀ գործող օրենսդրությանը.

• Բանկային գործառնություններին չառնչվող, Բանկի բնականոն գործունեությանը առնչվող պայմանագրերի, համաձայնագրերի և այլ նախագծերի օրենսդրության համապատասխանեցում, կազմում և նշագրում.

• Կատարված աշխատանքների ամփոփում և հաշվետվությունների կազմում.

 

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը hr@armbusinessbank.am հասցեին:

Խնդրում ենք նամակի թեմա (subject) դաշտը լրացնել նշելով պաշտոնը և Ձեր անուն, ազգանունը հետևյալ կերպ` "Senior Legal Advisor – Name, Surname":

 


 

2022-12-04

Դիտում` 470
( Տեղադր.՝ 2022-11-21)

Banks.am


Smartclick.ai