Կազմակերպություն

Բաժնի պետ, Մեթոդոլոգիայի բաժին,

Մեթոդոլոգիայի և գործընթացների կառավարման վարչություն

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

5 և ավել 

• Բարձրագույն կրթություն (տնտեսագիտության կամ ֆինանսների ոլորտում),

• Նվազագույնը 7 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսական համակարգում,

• Ղեկավարման գերազանց հմտություններ,

• MS office փաթեթի գերազանց իմացություն,

• Բանկային օրենսդրության գերազանց իմացություն,

• Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն,

• Արդյունավետ հաղորդակցման հմտություններ

• Ժամանակի կառավարման հմտություններ,

• Թիմային աշխատանքի հմտություններ,

• Մտքերը ձևակերպելու և շարադրելու գերազանց հմտություններ,

• Նախագծերի կառավարման գերազանց ունակություններ,

• Վերլուծական մտածելակերպ,

• Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ:


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Ներքին իրավական ակտերի մշակում, լրամշակում, համապատասխան բազայի թարմացում,

• Տնօրինության որոշումների/այդ թվում՝ պայմանագրերի/նախագծերի ուսումնասիրություն և կարծիքի տրամադրում,

• Բանկի շահագրգիռ ստորաբաժանումների հետ քաղաքականությունների, կարգերի և այլ իրավական ակտների մշակում և կատարելագործում,

• Բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմաններին, օրենսդրական պահանջներին համապատասխանեցում,

• Օրենքների և այլ իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ եզրակացությունների ներկայացում,

• Նախագծերի տեղայնացում հիմնական իրավական ակտերում և ներկայացում շահագրգիռ ստորաբաժանումներին,

• Նախագծերի վերաբերյալ բանկի վերջնական դիրքորոշման գրության նախապատրաստում և համաձայնեցում շահագրգիռ ստորաբաժանումների հետ,

• Կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունների նախագծերի մշակում,

• Կանոնադրություններով սահմանված գործառույթների դիտարկում,

• Շահագրգիռ ստորաբաժանումների հետ փոխհամաձայնեցված կարգով վերանայման ենթական ներքին իրավական ակտերի ցանկի վերհանում

• Համաձայն ժամանակացույցի՝ իր պատասխանատվության ոլորտի ներքին իրավական ակտերի վերանայման գործընթացի կազմակերպում/մասնակցություն,

• Բաժնի աշխատանքների կազմակերպում և կոորդինացում,

• Բաժնի աշխատակիցների պաշտոնեական պարտականությունների կատարման նկատմամբ հսկողության իրականացում,

• Բանկի ներքին իրավական ակտերով, Վարչության/Բաժնի պետ կողմից սահմանված այլ գործառույթների իրականացում:


 

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր CV-ն job@conversebank.am հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` «Բաժնի պետ, Մեթոդոլոգիայի բաժին»:

Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:


 

 

2023-03-31

Դիտում` 910
( Տեղադր.՝ 2023-01-17)

Banks.am


Smartclick.ai