Կազմակերպություն

Ռիսկերի կառավարման բաժնի առաջատար մասնագետ

Ռազմավարության և Ռիսկերի կառավարման վարչություն

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

Ցանկալի է 

• Հավանականությունների տեսություն,

• էկոնոմետրիկա,

• տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորում,


Հետևյալ բնագավառներում գիտելիքները կդիտվեն որպես առավելություն.

• ֆինանսներ և բանկային գործ,

• ռիսկերի կառավարում,

• բանկային օրենսդրություն,

• մակրոտնտեսագիտություն,

• միկրոտնտեսագիտություն:


Տեխնիկական հմտություններ

անհրաժեշտ` MS Excel, MS Word

հետևյալ բնագավառներում գիտելիքները կդիտվեն որպես առավելություն.

• Տվյալների բազաների հետ աշխատանք, օր՝. Access:

• Վիճակագրական վերլուծությունների և մաթեմատիկական կիրառական ծրագրային փաթեթներ, օր՝. EViews:

• VBA ծրագրավորման լեզու:

Լեզվի իմացություն

Հայերեն՝ գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն (գրականությունից ազատ օգտվելու մակարդակ):

 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Բանկի ռիսկերի գնահատման և կառավարման տնտեսամաթեմատիկական մոդելների համար անհրաժեշտ վիճակագրական տվյալների բազաների հավաքագրման աշխատանքների իրականացում,

• Վարկային, տոկոսադրույքի փոփոխման, արտարժութային, իրացվելիության, գործառնական և այլ ռիսկերի գնահատման և կառավարման մոդելների պարբերական հաշվարկների իրականացում,

• Ըստ ռիսկատեսակների` Բանկի կրած կորուստների վիճակագրական տվյալների բազաների հավաքագրում, պատճառահետե-վանքային վերլուծություն,

• Շուկայական միտումների բացահայտման նպատակով տոկոսադրույքների վերաբերյալ տվյալների բազաների հավաքագրման աշխատանքների իրականացում,

• Բանկի հետ համագործակցող ոչ ռեզիդենտ բանկերի և անհրաժեշտության դեպքում նաև ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների վարկանիշերի օրական թարմացում և փոփոխությունների դեպքում տեղեկատվության տրամադրում Հաշվապահական հաշվառման վարչությանը,

• Բանկի համախառն ռիսկի գնահատման համար անհրաժեշտ տվյալների բազաների հավաքագրում: 

Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով` պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:

Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները:

26.05.2023-26.06.2023թթ.

Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին/):

 

Բարձրագույն տնտեսագիտական, մաթեմատիկական (ցանկալի է տնտեսամաթեմատիկական, ակտուարական մասնագիտացմամբ):

Կարող են դիմել նաև 4-րդ կուրսի ուսանողները:

 

2023-06-26

Դիտում` 544
( Տեղադր.՝ 2023-05-26)

Banks.am


Smartclick.ai