Կազմակերպություն

Տնօրենի օգնական

Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամ

Երևան 

Բարձրագույն 

1-3 տարի 

Աշխատանքի նպատակը՝ Հիմնադրամի գործառույթների իրականացման համար տեղեկատվության փոխանակման և փաստաթղթաշրջանառության ապահովում

Հաշվետու է` Հիմնադրամի տնօրենին


Կրթությունը

Բարձրագույն-տնտեսագիտական (1 տարվա աշխատանքային փորձ),

Բարձրագույն–ոչ մասնագիտական (2 տարվա աշխատանքային փորձ)։


Գիտելիքները (բնագավառը, խորությունը)

ա) Հիմնադրամի գործունեությունը կանոնակարգող իրավական ակտեր և օրենքներ (խորացված)

բ) Բանկային գործ (միջին)

գ) Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն

դ) Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն (թարգմանություններ կատարելու նպատակով)

Հմտությունները․

Համակարգչով աշխատելու հմտություն (MS Office), ինտերնետային կայքի սպասարկման հմտություն

Այլ պահանջներ․

Գործնական էթիկայի և վարվեցողության կանոնների իմացություն,

Բանավոր և գրավոր ձևով մտքերը գրագետ շարադրելու կարողություն:


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

1. Տեղեկատվության տրամադրում ավանդների երաշխավորման համակարգի և Հիմնադրամի գործունեության վերաբերյալ,

2. փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպում, հոգաբարձուների խորհրդի նիստերի կազմակերպման հետ կապված աշխատանքներ (նիստերի օրակարգի, մասնակիցների հրավերքների, նիստերի արձանագրությունների պատրաստում), ինչպես նաև խորհրդի անդամներին փասաթղթերի առաքում, Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի որոշումների, աշխատանքային հրամանների կազմում և հաշվառում,

3. աշխատանքային փաստաթղթերի թարգմանություն անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով,

4. Հիմնադրամի գործունեությունը կարգավորող փաստաթղթերի և դրանցում կատարվող փոփոխությունների նախագծերի մշակում (ներքին աշխատանքային կանոնակարգեր և այլ իրավական ակտեր),

5. Հիմնադրամի ինտերնետային կայքի սպասարկում,

6. «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված բանկի անվճարունակության դեպքում հատուցման գործընթացի կազմակերպմանը մասնակցություն։

7. ղեկավարի կողմից տրված լրացուցիչ հանձնարարականների իրականացում։

Հատուկ իրավասություններ. Աշխատանք գաղտնիք պարունակող փաստաթղթերի հետ 

Աշխատանքի համար դիմելու նպատակով անհրաժեշտ է լրացված CV-ն (նկարի առկայությունը պարտադիր է) ուղարկել info@adgf.am հասցեով՝ պարտադիր նշելով այն աշխատատեղի անվանումը, որին հավակնում եք: Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական ընտրություն անցած թեկնածուները:

 

Բանավոր և գրավոր ձևով մտքերը գրագետ շարադրելու կարողություն, համապատասխան որակավորման առկայություն (նախընտրելի է):

 

2024-06-17

Դիտում` 215
( Տեղադր.՝ 2024-06-10)

Banks.am


Smartclick.ai
Quality Sign BW